ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเภทเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์: 
เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ พก.

ภาพประกอบ: 
ประกาศเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๒
ประกาศหน้าสองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๒
แหล่งที่มา: 
ราชกิจจานุเบกษา