ข่าว พก. http://dep.go.th/?q=th/news/1 th ขอเชิญร่วมโหวตลงคะแนนเสียงเน็ตประชารัฐ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90 (The Village Broadband Internet Project: Net Phacharat) เพื่อรับรางวัล "WSIS Project Prizes 2018" ของ ITU https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2019/ อังคาร, มกราคม 22, 2019 - 17:58 thanyaporn 4667 ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5 บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "HeForShe" ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do ศุกร์, พฤศจิกายน 23, 2018 - 18:07 thanyaporn 4545 รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 02-6596394 อังคาร, พฤศจิกายน 13, 2018 - 17:14 thanyaporn 4513 รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ 31 ตุลาคม 2561 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-31-%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2561 รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ 31 ตุลาคม 2561 ศุกร์, พฤศจิกายน 2, 2018 - 17:43 thanyaporn 4477 หลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน เฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%87 อ่านแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้ พฤหัสบดี, ตุลาคม 25, 2018 - 16:48 thanyaporn 4453 รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ 30 กันยายน 2561 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-30-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2561 สถานการณ์ด้านคนพิการ 30 กันยายน 2561 พฤหัสบดี, ตุลาคม 25, 2018 - 11:01 thanyaporn 4451 ประกาศ แจ้งการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความยินดีที่จะขอปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ในเร็วๆนี้ หวังว่า เว็บไซต์รูปแบบใหม่จะเพิ่มประโยชน์ให้ท่านไม่มากก็น้อย ศุกร์, ตุลาคม 19, 2018 - 15:34 thanyaporn 4436 ป้ายคุณธรรมหลัก ๔ ประการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%94-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 ป้ายคุณธรรมหลัก ๔ ประการ ดูรายละเอียด พฤหัสบดี, มิถุนายน 7, 2018 - 09:50 thanyaporn 4328 การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-10 ขอเชิญร่วมส่งบทความ วิจัย วิชาการ เข้าร่วมนำเสนอ ในหัวข้อ 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ 3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ 4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม 5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 6. การเสริมพลังคนพิการ... พฤหัสบดี, มกราคม 25, 2018 - 12:06 poppy 4093 ขอเชิญร่วมบริจาคกายอุปกรณ์และสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาค กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น รถเข็นนั่งคนพิการ (Wheelchair) รถสามล้อโยกอุปกรณ์ช่วยเดินหรือไม้เท้า ที่นั่งสำหรับขับถ่าย เป็นต้น เครื่องอุปโภคบริโภค  เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียน ข้าวสารอาหารแห้ง ... พุธ, ธันวาคม 27, 2017 - 17:38 thanyaporn 4030 อาจารย์ทนง โคตรชมภู http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9 อาจารย์ทนง โคตรชมภู ชีวิตมนุษย์ช่างเต็มไปด้วยเรื่องราวของหยาดน้ำตา (คนพิการดีเด่นประจำปี 2540) อังคาร, พฤศจิกายน 7, 2017 - 10:34 poppy 3899 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2560-0 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560  อังคาร, ตุลาคม 31, 2017 - 10:53 thanyaporn 3880 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2560 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 จันทร์, ตุลาคม 9, 2017 - 15:40 poppy 3833 เกณฑ์การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560” http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E2%80%9C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560%E2%80%9D เกณฑ์การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560” การมอบรางวัลองค์กรที่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)    เพื่อส่งเสริมมีการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาคเอกชน 2)... พฤหัสบดี, กันยายน 14, 2017 - 16:48 pornpawee.h 3781 ประกาศการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5 ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อ ส่งแบบประวัติและผลงานดีเด่น มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สอบถามรายละเอียดโทร 0 2354 3388 ต่อ 307 จันทร์, กันยายน 11, 2017 - 15:11 poppy 3772 พก. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9E%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B พก. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   9 ตำแหน่ง 27 อัตรา  สมัครผ่านเว็บไซต์ dep.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2560 จันทร์, กันยายน 11, 2017 - 12:22 poppy 3771 การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560 โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" (Innovation towards Accessibility for All) วันพุธที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่... พฤหัสบดี, พฤษภาคม 18, 2017 - 10:03 poppy 3495 คอนเสิร์ต S2S LIGHT OF LOVE http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95-s2s-light-love มาร่วมให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ แก่ศิลปิน S2S ให้วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เชิญพบกับศิลปินรับเชิญมากมายจากค่าย GMM Grammy/RS และ TRUE **FREE** ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สอบถามเพิ่มเติม 0 2354 3893 www.dep.go.th ศุกร์, เมษายน 28, 2017 - 14:19 kiatipol 3443 รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 พฤหัสบดี, เมษายน 27, 2017 - 15:22 kiatipol 3438 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน 2560 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2560 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน 2560 ข้อมูลเรียก ณ วันที่  25  เดือนมิถุนายน 2560 พฤหัสบดี, เมษายน 13, 2017 - 11:53 patcharapa 3423 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-dream-stars-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว จำนวน 24 คน รายชื่อดังนี้   1. คุณชนะชัย ทิพย์จักร 2. คุณจันทร กิตติกุล 3. คุณภัทระ วานิชานันต์ 4. คุณศักดิ์ศิลป์ สิงห์บุรมย์ 5. คุณณัฐวิทย์ พูนนวล 6. คุณฉะแลง สุขสวัสดิ์ 7. คุณตอยยีบะห์ สือแม 8. คุณสุริยะ... พุธ, เมษายน 12, 2017 - 15:06 patcharapa 3421 ร่วมเสนอชื่อคนพิการเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก" http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81 ร่วมเสนอชื่อคนพิการเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก" อังคาร, เมษายน 11, 2017 - 17:59 kiatipol 3420 The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว http://dep.go.th/?q=th/news/dream-stars-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ จัดโครงการ “The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว” (From Street to Stars Season 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสในการแสดงทักษะความสามารถทางด้านการร้องเพลง การเต้น และการเล่นดนตรี... พุธ, มีนาคม 15, 2017 - 14:11 kiatipol 3355 รับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560 (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities) http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560 องค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจัดโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560" (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 2 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี... ศุกร์, มีนาคม 3, 2017 - 09:29 kiatipol 3327 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนธันวาคม 2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2559 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนธันวาคม 2559 ข้อมูลเรียก ณ วันที่  6  เดือนมกราคม 2560 พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 9, 2017 - 14:42 patcharapa 3254 รายงานการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ ทางระบบ http://ejob.dep.go.th http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-httpejobdepgoth บัดนี้ ท่านสามารถรายงานการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ หรือ ท่านสามารถสมัครและรายงานการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ ทางระบบ http://ejob.dep.go.th จันทร์, ธันวาคม 26, 2016 - 10:20 kiatipol 3160 พม.เพื่อพ่อหลวง http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87 >>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด<< พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 10, 2016 - 10:08 poppy 3019 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%992559 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน2559 ข้อมูล ณ วันที่  3 เดือนตุลาคม 2559 พฤหัสบดี, ตุลาคม 13, 2016 - 15:25 patcharapa 2933 รับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD http://chapternews.redcross.or.th/news/pr/13405 อังคาร, ตุลาคม 11, 2016 - 11:01 kiatipol 2924 การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E2%80%9C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559%E2%80%9D การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” การมอบรางวัลองค์กรที่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ณ กรุงเทพมหานคร 1. รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559    ... อังคาร, กันยายน 20, 2016 - 14:23 jutarut.m 2828 ผลิตภัณฑ์งานทำมือ โดยฝีมือคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 เชิญชม ช้อป สินค้าใหม่ อุดหนุนคนพิการ ได้สินค้าดี ราคาย่อมเยา จะนำไปเป็นของที่ระลึก หรือของชำร่วย ดูรายละเอียดคลิก ดูรายละเอียดวารสารโรงงานปีคนพิการสากล จันทร์, กันยายน 19, 2016 - 18:08 kiatipol 2823 ประกาศผลการประกวดตั้งชื่องานสัมมนากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559 ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่องานสัมมนากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙ ๖ รางวัล ดังนี้ รางวัล ชนะเลิศ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่  Empower DEP.  ความหมาย  E = Efficiency แปลว่า ประสิทธิภาพ + M = management  แปลว่า การจัดการ + P = policy... พุธ, สิงหาคม 17, 2016 - 19:24 kiatipol 2703 วันที่ 7 สิงหาคม ร่วมออกเสียงประชามติ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. นำหนึ่งเสียงในมือท่าน ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทย พุธ, สิงหาคม 3, 2016 - 10:09 kiatipol 2655 งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-8-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559 แนวคิดของงาน   จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นการต่อยอดยุทธศาสตร์จากพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มาสู่การสร้างสังคมที่เอื้ออำนวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวัน เกิดงานพัฒนาสภาพแวดล้อม... พุธ, กรกฎาคม 13, 2016 - 17:46 jutarut.m 2606 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%992559 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน2559 ข้อมูล ณ วันที่  5 เดือนกรกฎาคม 2559 พุธ, กรกฎาคม 13, 2016 - 16:33 jutarut.m 2605 ประชาสัมพันธ์งาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ( Thailand Research Expo 2016) http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2559-thailand-research-expo-2016 งาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ( Thailand Research Expo 2016) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ --> http://www.nrct... พุธ, มิถุนายน 29, 2016 - 14:08 jutarut.m 2577 กิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙ http://dep.go.th/?q=th/node/2552 โดยองค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD)   เชิญชวนผู้แทนเยาวชนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙ (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหยางโจว... ศุกร์, มิถุนายน 17, 2016 - 18:36 kiatipol 2552 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล พก. http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5-%E0%B8%9E%E0%B8%81 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น. - 12.30 น.   ณ Blu O เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 กรุงเทพฯ   ... ศุกร์, มิถุนายน 10, 2016 - 13:03 kiatipol 2545 สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จันทร์, พฤษภาคม 30, 2016 - 16:18 kiatipol 2522 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐... ศุกร์, พฤษภาคม 27, 2016 - 17:41 jutarut.m 2517 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B52559      มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ผ่านการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 ลุ้นรับของรางวัลสุดฟิน อินเทรนด์ ทั้ง Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy Tab S2 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย... อังคาร, พฤษภาคม 10, 2016 - 12:07 jutarut.m 2486 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A12559 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2559 จันทร์, เมษายน 25, 2016 - 17:39 jutarut.m 2450 ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรืภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต... จันทร์, เมษายน 18, 2016 - 13:55 kiatipol 2429 โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. รายละเอียดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการ  2. แบบกรอกแบบที่ 1 สำหรับคนพิการทางการเห็น / คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย / คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 3. แบบกรอกแบบที่ 2 สำหรับคนพิการทางสติปัญญา /... อังคาร, เมษายน 5, 2016 - 18:22 jutarut.m 2426 ข้าราชการพก. ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558 ขอแสดงความยินดีกับ 1.นางดรุณี บุญเปลี่ยน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สังกัด บ้านเผ่าทองพูนพนัส จ.อุบลราชธานี 2.นางสาวนภัทร หาริตะวัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มสื่อสารองค์กร ศุกร์, เมษายน 1, 2016 - 19:12 kiatipol 2423 เปิดตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย (น้อง Sigh&Finger) http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-sighfinger งานเปิดตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย (น้อง Sigh&Finger) ณ บริเวณลานสแควร์ EF, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  สื่อใจด้วยภาษามือ ตระหนักรู้ด้วยสติกเกอร์ไลน์ ตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย เปิดโลกการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ... พฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2016 - 09:47 kiatipol 2421 ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ภายในของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ภายในของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ จันทร์, มีนาคม 21, 2016 - 08:58 jutarut.m 2383 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 6 แห่ง http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-6-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   ได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 6 แห่ง  ซึ่งท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่  1. โรงพยาบาลสิรินธร 2. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 3. สถาบันราชานุกูล 4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 5. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)... พฤหัสบดี, มีนาคม 17, 2016 - 08:39 jutarut.m 2373 การคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2558 การคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จันทร์, กุมภาพันธ์ 29, 2016 - 17:41 jutarut.m 2321 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-0 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2558 ศุกร์, มกราคม 15, 2016 - 11:45 jutarut.m 2199 ขอเชิญร่วมงาน "พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง" http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87 ขอเชิญร่วมงาน "พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง" ในวันที่ 6-26 มกราคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ พฤหัสบดี, ธันวาคม 31, 2015 - 12:24 jutarut.m 2147 กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ103 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-100-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0103      มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542... พุธ, ธันวาคม 30, 2015 - 15:52 jutarut.m 2146 ขอเชิญร่วมเล่นกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม "ASCC 2025 สังคมสำหรับทุกคน" โดยมีกติกาดังนี้ 1. อัพโหลดรูปภาพ/ภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ASCC 2025... ศุกร์, ธันวาคม 18, 2015 - 18:48 jutarut.m 2110 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปี 2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2559 กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 หัวข้อเรื่อง “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย (The ASEAN Community Opportunities and Challenges)” วันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ... อังคาร, ธันวาคม 15, 2015 - 18:12 jutarut.m 2097 3 ธันวาคม "วันคนพิการสากล" http://dep.go.th/?q=th/news/3-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5 3 ธันวาคม "วันคนพิการสากล" นายกรัฐมนตรีย้ำ สังคมต้องไม่ทอดทิ้งคนพิการ ร่วมให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพแห่งตน   ด้วยวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "วันคนพิการสากล" พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด... พฤหัสบดี, ธันวาคม 3, 2015 - 22:03 jutarut.m 2071 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.   คลิกที่นี่เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ศุกร์, พฤศจิกายน 27, 2015 - 16:23 poppy 2053 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ อังคาร, พฤศจิกายน 24, 2015 - 12:36 poppy 2041 ปั่นเพื่อพ่อ (Bike For Dad) http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD-bike-dad ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ --> https://www.bikefordad2015.com/ ศุกร์, ตุลาคม 30, 2015 - 09:35 jutarut.m 1968 จดหมายข่าว จากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2 พฤหัสบดี, ตุลาคม 15, 2015 - 20:39 jutarut.m 1899 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้      (1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ... พฤหัสบดี, ตุลาคม 15, 2015 - 19:16 jutarut.m 1898 เอกสารประกอบการอบรม APCD-JAIF Meeting Presen-Recommendations http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-apcd-jaif-meeting-presen-recommendations เอกสารประกอบการอบรม APCD-JAIF Meeting Presen-Recommendations อังคาร, ตุลาคม 13, 2015 - 14:55 jutarut.m 1893 ยินดีต้อนรับ http://dep.go.th/?q=th/node/1860 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศุกร์, ตุลาคม 2, 2015 - 14:21 kiatipol 1860 รายงานสถานการณ์คนพิการประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2558 รายงานสถานการณ์คนพิการประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 อังคาร, กันยายน 8, 2015 - 09:32 jutarut.m 1818 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2559 จันทร์, กันยายน 7, 2015 - 14:00 kiatipol 1811 โครงการ 87 พรรษา มหาราชา 87 สถาบันการศึกษาพัฒนาด้วยธรรม http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-87-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 โครงการ ๘๗ พรรษา มหาราชา ๘๗ สถาบันการศึกษาพัฒนาด้วยธรรม ความเป็นมาของโครงการ                 เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม... อังคาร, สิงหาคม 18, 2015 - 17:30 jutarut.m 1763 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-0 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ วันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื้อหาการอบรม §   กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการ §  ... จันทร์, สิงหาคม 17, 2015 - 10:34 jutarut.m 1759 แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2559 แบบฟอร์มโครงการและแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จันทร์, สิงหาคม 10, 2015 - 13:47 jutarut.m 1751 การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558 รายละเอียดเพิ่มเตืม http://swhcu.net/news/sw-hcu-movement/333-sem-disability58.html พุธ, สิงหาคม 5, 2015 - 15:12 jutarut.m 1745 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D-4 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า... จันทร์, กรกฎาคม 27, 2015 - 14:03 jutarut.m 1726 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-bike-mom-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ วันอาทิตย์ที่... พฤหัสบดี, มิถุนายน 25, 2015 - 17:35 jutarut.m 1678 ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Reserch Expo 2015) http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2558-thailand-reserch-expo-2015 ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Reserch Expo 2015)   จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม... จันทร์, มิถุนายน 22, 2015 - 17:24 jutarut.m 1656 แจ้งเปลี่ยนเลขที่บ้านของศูนย์บริการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-5-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5 แจ้งเปลี่ยนเลขที่บ้านของศูนย์บริการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี จากเดิม เลขที่ 99 เป็น 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-791642-3 ศุกร์, มิถุนายน 19, 2015 - 09:57 jutarut.m 1653 แจ้งปิดระบบงาน http://nepfund.nep.go.th/ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-httpnepfundnepgoth            ทางกองกองทุนฯ จะดำเนินการปิดระบบงานกองทุนฯ http://nepfund.nep.go.th/ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 - 28 มิถุนายน 2558 เพื่อทำการพัฒนาระบบงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ             ... พฤหัสบดี, มิถุนายน 18, 2015 - 14:55 saowaluk.t 1652 ทำเนียบองค์กรด้านคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 ทำเนียบองค์กรด้านคนพิการ      สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์และส่งเสริมศักยภาพคนพิการ และส่งเสริม สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ... อังคาร, มิถุนายน 9, 2015 - 15:34 jutarut.m 1641 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 // รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เนื้อหาการอบรม -  ... พุธ, พฤษภาคม 27, 2015 - 09:53 jutarut.m 1623 ประกาศ!!!!แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และแผนที่ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ!!!! http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ขอประชาสัมพันธ์เลขหมายโทรศัพท์ และ โทรสารของกองกองทุนฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยปกติ ดังนี้ หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  02 106... อังคาร, พฤษภาคม 26, 2015 - 12:00 saowaluk.t 1617 เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4 เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  สามารถส่งรายชื่อสมัครเข้ารับการสรรหาฯ มายัง กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ พก. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.nationalhealth.or.th/node/458 พฤหัสบดี, พฤษภาคม 21, 2015 - 10:00 jutarut.m 1598 !!! เปลี่ยนสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการในกรุงเทพมหานคร http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง / สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 1. สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้    (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   (ข)... พุธ, เมษายน 1, 2015 - 09:47 jutarut.m 1528 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D-3 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมายุ ๖๐ พรรษา   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุธ, เมษายน 1, 2015 - 09:33 jutarut.m 1527 คำกล่าวเปิดงาน รมว.พม. http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A1 คำกล่าวเปิดงาน คำกล่าวโอวาท คำกล่าวปาฐกถา และคำบรรยายของ รมว.พม. ศุกร์, มีนาคม 27, 2015 - 16:51 kiatipol 1522 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน" http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%91-%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ "สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2241-2841, 0-2241-5125  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncswt.or.th พุธ, มีนาคม 25, 2015 - 09:58 kiatipol 1510 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-48-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง รับสมัครจำนวนจำกัด  สมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558 อังคาร, มีนาคม 24, 2015 - 20:12 jutarut.m 1509 ปพม. ย้ำปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงไม่สะดุด ประชาชนยังได้รับบริการตามภารกิจทุกกลุ่มเป้าหมาย http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2 วันนี้ (๑๐ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘... พฤหัสบดี, มีนาคม 12, 2015 - 11:46 jutarut.m 1485 รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 ด้านสังคม http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-7-innovation-awards-2015-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 ด้านสังคม” จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ศุกร์, มีนาคม 6, 2015 - 14:22 kiatipol 1471 แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในอัตรา 800 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-800-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2558-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B 1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ในอัตราใหม่ และจัดสรรงวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558) และมีแนวทางให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถือปฏิบัติ... ศุกร์, มีนาคม 6, 2015 - 13:53 jutarut.m 1470 ฐานข้อมูลทำเนียบรุ่นคณะทำงานฯและกลไกการสำรวจข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิต http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95 ฐานข้อมูล ทำเนียบรุ่นคณะทำงานฯและกลไกการสำรวจข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิต พฤหัสบดี, มีนาคม 5, 2015 - 13:35 jutarut.m 1467 การคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2557 การคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศุกร์, กุมภาพันธ์ 27, 2015 - 16:24 jutarut.m 1459 ขอเชิญร่วม"งานนัดพบแรงงานคนพิการ" http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 กรมการจัดหางาน  ขอเชิญคนพิการที่สนใจหรือต้องการหางานทำ / ประกอบอาชีพอิสระ ร่วม "งานนัดพบแรงงานคนพิการ"  วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กิจกรรมภายในงาน สมัครงานและสัมภาษณ์ -... พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 26, 2015 - 14:42 saowaluk.t 1456 ประกาศ!!! แจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราวของกลุ่มตรวจสอบภายใน http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99 เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากเดิม อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ไปยังตึกนิวยอร์ก หลังสถานีรถไฟสามเสน เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างปกติ กลุ่มตรวจสอบภายใน... พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 19, 2015 - 14:36 jutarut.m 1443 ประกาศ!!! แจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราวของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จากอาคาร60 ปี  กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ไปยังตึกนิวยอร์ก บริเวณสถานีรถไฟสามเสน เพื่อให้การปฏิบัติงาน ดำเนินการต่อไปโดยปกติ ทางกองกองทุนฯ ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์เป็นการชั่วคราว ดังนี้ ลำดับ ชื่อ -สกุล... ศุกร์, กุมภาพันธ์ 13, 2015 - 09:33 saowaluk.t 1407 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดี คนพิการฟ้องกทม.เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยให้มีการติดตั้งลิฟท์ และจัดทำอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-bts ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดี คนพิการฟ้องกทม.เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยให้มีการติดตั้งลิฟท์ และจัดทำอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรณีนาย    ... อังคาร, กุมภาพันธ์ 10, 2015 - 14:50 jutarut.m 1401 พม.และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มหาชน มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกหนี้กองทุนฯ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AF ฟรี ธรรมเนียมการชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 ทุกสาขาทั่วประเทศ ศุกร์, กุมภาพันธ์ 6, 2015 - 14:29 kiatipol 1400 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.58 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พุธ, มกราคม 21, 2015 - 13:31 kiatipol 1383 เอกสารโครงการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2555-2559 เอกสารโครงการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ศุกร์, มกราคม 16, 2015 - 14:56 jutarut.m 1363 พม. ส่งความสุขรับปีใหม่ให้ประชาชนทั่วประเทศในโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน” http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B9%92%E0%B9%90-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E2%80%9D พม. ส่งความสุขรับปีใหม่ให้ประชาชนทั่วประเทศในโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน”          วันนี้ (๑๓ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน "๒๐ ของขวัญ พม.มอบสู่ประชาชน”... จันทร์, ธันวาคม 15, 2014 - 11:15 jutarut.m 1308 ประชาสัมพันธ์ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-5-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2558 การสัมนาวิขาการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุม อิมเเพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดดังนี้ ---> http://rrm.nrct.go.th/   ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมนาได้ที่ระบบ online ที่ www.rlc.nrct.... พฤหัสบดี, ธันวาคม 4, 2014 - 15:10 jutarut.m 1288 ประกาศ!! ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้องชั่วคราวกำลังดำเนินการแก้ไข http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82 ประกาศ!! ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้องชั่วคราวกำลังดำเนินการแก้ไข     เนื่องจากระบบฐานข้อมูลงานออกบัตรประจำตัวคนพิการและฐานข้อมูลทะเบียนกลางขัดข้อง จึงขอแจ้งให้หน่วยรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและหน่วยออกบัตรประจำตัวคนพิการ... พุธ, ธันวาคม 3, 2014 - 10:36 jutarut.m 1283 ครม. มีมติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2558-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพคนพิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการและการขอตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวรับผิดชอบ โดย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... อังคาร, ธันวาคม 2, 2014 - 12:54 jutarut.m 1282 งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2557 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2557  โดยมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 - เดือนกุมภาพันธ์ 2558  หัวข้อจัดงานสอดคล้องกับองค์กรสหประชาชาติ คือ... อังคาร, ธันวาคม 2, 2014 - 11:01 jutarut.m 1281 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D-2 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ศุกร์, พฤศจิกายน 28, 2014 - 16:48 jutarut.m 1274 สวัสดิการภายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4 สวัสดิการภายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 6, 2014 - 16:17 jutarut.m 1240 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงาน พก. ประจำปี 2558 สู่การปฏิบัติ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงาน พก. ประจำปี 2558 สู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 6, 2014 - 09:14 jutarut.m 1239 ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87 ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ อังคาร, สิงหาคม 19, 2014 - 10:34 jutarut.m 1020 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พุธ, สิงหาคม 6, 2014 - 10:08 jutarut.m 1004 ขอเชิญร่วมโครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย : สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99 โครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย : สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน   วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557   ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารทรงเหลี่ยม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จันทร์, กรกฎาคม 28, 2014 - 14:32 jutarut.m 986 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D-1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า... จันทร์, กรกฎาคม 28, 2014 - 09:11 jutarut.m 984 ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/คำชมเชย ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 9 ช่องทาง http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-9-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87 ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/คำชมเชย ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั้ง  9 ช่องทาง  1.  จดหมาย พก. 2.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E- mail : disabilities@nep.go.th 3.  เว็บไซต์ พก. www.nep.go.th 4.  แบบสอบถาม 5.  ตู้ปณ. 1111 6. ... ศุกร์, กรกฎาคม 18, 2014 - 16:34 jutarut.m 973 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D-0 ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ศุกร์, กรกฎาคม 4, 2014 - 10:05 jutarut.m 963 ประกาศปิด!! ระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7-0 เนื่องจาก พก. กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าขอปิดระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป หากดำเนินการเสร็จสื้นจะประกาศบอกอีกครั้ง เรียนเพื่อทราบ พุธ, มิถุนายน 25, 2014 - 14:03 jutarut.m 949 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประจำปี 2556 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ประจำปี 2556 ศุกร์, มิถุนายน 13, 2014 - 11:32 jutarut.m 922 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-logo-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ  1. ไฟล์ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ 2. รายละเอียดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ พฤหัสบดี, มิถุนายน 5, 2014 - 15:59 jutarut.m 912 ประกาศ!! คนพิการทางการเห็นสามารถทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B คนพิการทางการมองเห็นสามารถทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ศุกร์, พฤษภาคม 2, 2014 - 11:11 jutarut.m 874 ร่วมตอบแบบสำรวจ...ลุ้นรับรางวัล http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ  รายละเอียดคลิก --->... อังคาร, เมษายน 29, 2014 - 13:35 jutarut.m 873 สวัสดีปีใหม่ไทย 2557 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-2557 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิต ตลอดจนการเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน ครอบครัว ความรัก  และหากเดินทางไปที่ใดขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย โดยสวัสดิภาพทุกคน ศุกร์, เมษายน 11, 2014 - 12:48 jutarut.m 857 การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-6-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2557 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ ขอเชิญร่วมงาน การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ... ศุกร์, เมษายน 11, 2014 - 10:41 jutarut.m 855 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ พุธ, เมษายน 2, 2014 - 11:22 jutarut.m 841 ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5 ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) จันทร์, มีนาคม 31, 2014 - 15:23 jutarut.m 839 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2555 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2555 จันทร์, มีนาคม 17, 2014 - 10:05 jutarut.m 815 หนังสือเชิญและแบบตอบรับการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1 หนังสือเชิญและแบบตอบรับการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เบอร์โทรสาร 02-3543896 จันทร์, มีนาคม 3, 2014 - 13:47 jutarut.m 772 การคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2556 การคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27, 2014 - 16:39 jutarut.m 769 แจ้งเพื่อทราบ!! สำหรับผู้ใช้สิทธิลดภาษี http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5    ในการกรอกแบบยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร สำหรับผู้มีสิทธิลดหย่อนภาษีในฐานะผู้ดูแล ผู้อนุบาล ที่มีเอกสารหลักฐานปรากฎบนบัตรประจำตัวคนพิการ หากเคยยื่นภาษีในปีก่อนหน้าได้ ให้ยื่นกรอกแบบในช่องของผู้ทุพพลภาพ    ... ศุกร์, กุมภาพันธ์ 7, 2014 - 08:19 jutarut.m 729 ประกาศ!! ระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้อง http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87 เนื่องจาก ขณะนี้ระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้อง จึงมีความจำเป็นต้องขอปิดระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 จะแจ้งให้ทราบต่อไป ศุกร์, กุมภาพันธ์ 7, 2014 - 00:03 jutarut.m 726 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 บัดนี้ ใกล้พ้นกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ตามที่สำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ อนึ่ง นายจ้างหรือ สถานประกอบ ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบถ้วนภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ จะต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินต้น ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  จันทร์, มกราคม 27, 2014 - 16:08 jutarut.m 709 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง” http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E2%80%9D เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง”    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้จัดทำเว็บไซต์ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง” เพื่อเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการและความพิการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ... พฤหัสบดี, มกราคม 16, 2014 - 10:49 jutarut.m 694 ประกาศ !!! เปิดใช้งานระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7 ทาง พก. เปิดให้ใช้งานระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว อังคาร, มกราคม 14, 2014 - 09:07 jutarut.m 684 ประกาศปิด!! ระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7   เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองภายในกรุงเทพมหานคร ในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบต่อระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พก. จึงมีความจำเป็นจะต้องขอปิดระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 จนกว่าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไป     ... ศุกร์, มกราคม 10, 2014 - 10:33 jutarut.m 676 New!! กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ และสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานคนพิการ http://dep.go.th/?q=th/node/663 กฎหมายและประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการ และสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานคนพิการ โดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ อังคาร, มกราคม 7, 2014 - 20:31 jutarut.m 663 ระเบียบเกี่ยวกับงานคนพิการ 4 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้!!! http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-4-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 ระเบียบเกี่ยวกับงานคนพิการ 4 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว วันนี้!!! อังคาร, ธันวาคม 17, 2013 - 16:31 jutarut.m 611 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ครึ่งแผน) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 http://dep.go.th/?q=th/node/561 ถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ครึ่งแผน) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557... ศุกร์, ธันวาคม 6, 2013 - 12:30 jutarut.m 561 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://dep.go.th/?q=th/node/516 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ อังคาร, ธันวาคม 3, 2013 - 12:57 jutarut.m 516 วันคนพิการสากล ประจำปี 2556 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2556   องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล"  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย   ขอเชิญชวน คนพิการ หน่วยงาน องค์กร ร่วมเฉลิมฉลองและจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี  2556 ในหัวข้อ "Break... จันทร์, พฤศจิกายน 25, 2013 - 17:00 jutarut.m 484 น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81 น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  จันทร์, พฤศจิกายน 11, 2013 - 10:33 jutarut.m 465 การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2557    ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้... พุธ, พฤศจิกายน 6, 2013 - 16:33 jutarut.m 464 ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 ประจำปี 2555 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-33-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-34-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-24 ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 ประจำปี 2555 จันทร์, ตุลาคม 14, 2013 - 14:14 jutarut.m 422 ขอเชิญสมัครการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี ๒๕๕๗ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97 การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี ๒๕๕๗            พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน... พุธ, ตุลาคม 9, 2013 - 14:01 nares.m 421 รายงานการประชุม http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1    รายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖      ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ผู้มาประชุม ๑.  นางนภา... พุธ, กันยายน 18, 2013 - 10:09 user4 190 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-2555-2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดย สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2556... พุธ, กันยายน 18, 2013 - 10:07 premsiri 189 ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๒๔ http://dep.go.th/?q=th/news/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B9%93%E0%B9%93-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B9%93%E0%B9%94-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B9%92%E0%B9%94 ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๕๕ อังคาร, กันยายน 17, 2013 - 20:24 jutarut.m 173