ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา
ตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560