การรับคนพิการเข้าสถานคุ้มครอง

เครื่องช่วยความพิการ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์


ล่ามภาษามือ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์


ฝึกอาชีพคนพิการ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์


เงินสงเคราะห์

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์


การรับคนพิการเข้าสถานสงเคราะห์

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์


บัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์
บัตรประจำตัวคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขั้นตอนการบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
การลดหย่อนภาษีของผู้ดูแลคนพิการ
สถานพยาบาลที่ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ


บริการผู้ช่วยคนพิการ

การขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ
เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบตามเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์
องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้ช่วยคนพิการ
ทำเนียบผู้ช่วยคนพิการ


สิ่งอำนวยความสะดวก

รายชื่อหน่วยงานองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2557
แบบแสดงความจำนงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ
วีดีทัศน์: โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างสิ่งอำนวยสะดวกสำหรับคนพิการ ในระดับสากล
เอกสารเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์ การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1
แบบแปลนตัวอย่างรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ (ห้องน้ำคนพิการที่ถูกต้อง)
ภาพงานวันคนพิการสากล ปี 2556
เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปี 2557"
ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุกวัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการและคนทุกวัย
กฎกระทรวง พม.
คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการ
กฎกระทรวงมหาดไทย
กฎกระทรวงคมนาคม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการฯ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์สารฯ

สิทธิ/สวัสดิการ/บริการ

สิทธิ/สวัสดิการ/บริการที่น่าสนใจ

Tags