งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเครือข่าย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY ) ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ IMPACT - The portal Ballroom


ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานบทความวิชาการ วิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปิดรับบทคัดย่อ ๑๕๐ – ๒๐๐ คำ และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปิดรับบทความแก้ไข 


โดยส่งผลงานบทความวิชาการ วิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) มาได้ที่ https://bit.ly/2SxjNpI

เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์เอกสาร “แบบฟอร์มการส่งบทความในโครงการ การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑” (เอกสารแนบ) ได้ที่ https://bit.ly/2EBA7lK พร้อมส่งเอกสารแนบส่งได้ทาง Email: ncpd11th@gmail.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ RCDC คุณสุชญา  จิรารุจิรดา เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์/โทรสาร ๐ ๒๓๙๒ ๘๓๖๕ - ๖๖ เกมออนไลน์บนเว็บ|เกมยิงปลาสุดมันส์มือถือ ๐ ๘๓๕๔ ๕๓๑๕๙